مبارزه‌ی ما

پروژه‌ی “مدرسه کوچک زاپاتیستی” آنقدر مهم است که می‌توان از دوره پیش از آن و پس از آن سخن گفت؛  یعنی مدرسه ای که اخیرا برپا شده و مدارسی که برپا خواهند شد. این تجربه تاثیراتی تدریجی و گسترده خواهد داشت که در سال‌های آتی به نحوی ملموس آشکار خواهد شد و مسیر زندگی بسیاری …